• Hon. Treasurers

  Year

  1961 - 1970

  1970 - 1977

  1977 - 1982

  1982 - 1984

  1984 - 1988

  1988 - 1989

  1989 - 1992

  1992 - 1996

  1996 - 1997

  1997 - 2002

  2002 - 2005

  2005 - 2007

  2007 - 2009

  2009 - 2013
   

  Name

  Mr. H. S. Verma

  Dr. Daljit Singh

  Mr. A. L. Sahni

  Mr. Anand Kr. Jain

  Air Marshal M. S. Chaturvedi

  Mr. Sanjiv Gupta

  Air Marshal M. S. Chaturvedi

  Mr. Mahesh Sahai

  Mr. Sanjiv Gupta

  Mr. Govind Swarup

  Mr. Anand Kr. Khemka

  Mr. Pankaj Sahni

  Mr. Govind Swarup

  Mr. Pankaj Sahni