• Presidents

  Year

  1961 - 1971

  1971 - 1981

  1981 - 1982

  1982 - 1984

  1984 - 1986

  1986 - 1988

  1988 - 1990

  1990 - 1992

  1992 - 1995

  1995 - 1997

  1997 - 1999

  1999 - 2001

  2001 - 2003

  2003 - 2005

  2005 - 2007

  2007 - 2009

  2009 - 2011

  2011 - 2013

  Name

  Mr. Rai Bahadur Nathu Ram

  Mr. O.P.Gupta

  Mr. Hari C. Gupta

  Mr. Manmohan Singh

  Mr. Hari C. Gupta

  Mr. Anand Kr. Jain

  Mr. M. K. Jhawar

  Mr. B. M. Thapar

  Dr. D. K. Modi

  Dr. R. S. Gupta

  Dr. Daljit Singh

  Mr. A. L. Sahni

  Mr. Prabodh Mahajan

  Bhai Swinder Singh

  Mr. R. S. Bajoria

  Maj. Gen. Naresh Kumar (PVSM & Bar)

  Mr. Govind Swarup

  Mr. Sanjiv Gupta