• The GENERAL COMMITTEE - 2017 - 2019

  President
  Mr. H. S. Arora

  Members
  1. Mr. Monish Gujral Hon.Secretary
  2. Mr. Ajay Khanna Hon. Treasurer
  3. Mr. Abhimanyu Mahajan
  4. Mr. Anup Bhandari
  5. Mr. Deepak Rai
  6. Mrs. Devika Sakhuja
  7. Mr. Nishith Sadh
  8. Mr. Pankaj Sahni
  9.. Mr. Parmeet S. Sawhney
  10. Mr. Parnit Arora
  11. Mrs. Shruti Chandra
  12. Ms. Shruti Jain
  13. Mr. Vinkur Khurana
  14. Mr. Vivek Mahajan
  15. Mr. Vivek Gupta

  Ex-Officio
  1. Mr. Gian C. Narang
   

  The Working Committee - 2017 - 19
  1. Mr. H. S. Arora President
  2. Mr. Monish Gujral Hon. Secretary
  3. Mr. Ajay Khanna Hon. Treasurer
  4. Mr. Pankaj Sahni Member
  5. Mr. Abhimanyu Mahajan Member
  6. Mr. Parmeet S. Sawhney Member
  7. Mr. Anup Bhandari Member
   

  Activity Members Incharge - 2017- 19

  1. Badminton                   Mr. Ashim Khurana
  2. Billiards                        Mr. Anuj Agarwal
  3. Horticulture                 Ms. Shalini Khanna
  4. Publication & Flair      Ms. Shruti Chandra
  5. Squash                         Mr. Vivek Mahajan
  6. Swimming Pool           Mr.Rahul Goyal / Mr. Vijay Sharma
  7. Tambola                       Dr. Radhika Sahni / Mr. H.S. Arora
  8. Club Directory             Mr. Anup Bhandari
  9. Cards                            Ms. Monika Mahajan
  10. Bridge                           Ms. Rekha Sarin
  11. Kids Play Area              Ms. Shivani Kumar
  12. Legal & constitution    Mr. Abhimanyu Mahajan       
  13. Facilities                       Ms. Shruti Jain
  14. Library & Seminar        Ms. Shweta Arora/ Mr. Avikshit Saras